سامانه یادگیری الکترونیکیقابل توجه همکاران شرکت مخابرات ایران:

آخرین فرصت شرکت در آزمون دوره فرسودگی شغلی شما دوشنبه 3 آذر از ساعت 10 تا 12 می باشد. لطفا شرکت نمایید.